5 آسیب مخفی لوازم آرایشی

5 آسیب مخفی لوازم آرایشی

5 آسیب مخفی لوازم آرایشی، میل به زیباتر شدن باعث شده افراد بسیاری به لوازم آرایشی روی بیاورند تا خود را آرایش کنند که جذابتر یا جوانتر نشان بدهند.در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع پرداخته است.