میکرونیدلینگ چیست

میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ، داشتن پوستی صاف، با طراوت و زیبا یکی خواسته هایی هست که ارتباط با سن و جنسیت ندارد. در این زمان اغلب افراد به دنبال روش هایی برای جوانسازی پوستشان هستند که یکی از روش های پرطرفدار است. در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع پرداخته است.