ژل نوارمیس

ژل نوارمیس

ژل نوارمیس ازقابلیت بالایی برای حفظ شکل خود بهترین حالت ممکن و برای درازمدت برخوردار استیکی از موثرترین ژل و فیلر های می باشد که با بافت نرم همراه می باشد که برای تزریق و درمان فاقد خطر برای از بین بردن چین و چروک های عمیق و متوسط افراد قابل استفاده می باشد.