انواع پوست و نحوه مراقبت ازآن

انواع پوست و نحوه مراقبت ازآن

انواع پوست و نحوه مراقبت ازآن، افراد مختلف دارای انواع پوست متفاوتی می باشند و روش های متفاوتی برای مراقبت از انواع پوست وجود دارد. در این مقاله دکتر عاطفه فیضمند به این موضوع پرداخته است.